reproduktor / stud dog - BassBanda - Hodowla Basset Hound

Idź do spisu treści

Menu główne

reproduktor / stud dog

basset hound stud dog

Dymitrij Cudeńka
ur. / born 07.07.2010
Młodzieżowy Champion Polski
Młodzieżowy Champion Słowacji
Junior Winner of Slovakia 2011
Champion Polski
4 x BOB
5 x CWC
6 x Best Junior
3 x CAJC

1 x CAC

2 x res. CACiB
2 x CACiB

Dymitrij - Wielkopies

Dymitrij to, w mojej opinii, idealny przedstawiciel swojej rasy, o czym świadczą na pewno jego osiągnięcia wystawowe. Karierę na ringu Dima rozpoczął od tytułu Best Baby na wystawie Międzynarodowej w Kielcach w 2010 roku, potem został Best Puppy na katowickiej Międzynarodówce. Kolejne sukcesy w klasie młodzieży to dwa tytuły: Młodzieżowego Championa Polski oraz Słowacji. Po tym paśmie sukcesów łatwo było się domyślić, że dorosły Championat był w zasięgu łapy Dymitrija, o czym przekonaliśmy się na wystawie w Nowym Targu latem 2012. Jesienią tego samego roku Dima wystartował w klasie Championów na wystawie Międzynarodowej w Kielcach, gdzie zdobył pierwszy wniosek do tytułu Interchampiona i został po raz kolejny uznany Najlepszym Psem w Rasie. Zdaję sobie, oczywiście, sprawę, że gusta bywają różne, więc ocenę urody Dimka pozostawiam Wam, jednakże oprócz przystojnej aparycji, Dimek dysponuje fantastycznym charakterem. Jego stoicki spokój i poza lenia mogą zmylić niejednego. Pies ten jest pełen energii, czemu daje upust podczas leśnych spacerów oraz tzw. "dzikiej godziny". Zaczepia i prowokuje do zabawy, a gdy doda do tego swój tubalny głos, nie sposób mu odmówić. Ląduje wtedy człowiek na podłodze ze sznurkiem lub inną zabawką i chociażby nie chciał, śmieje się od ucha do ucha. Dimiś jest łagodnym olbrzymem, najlepszym kumplem do zabaw dla mojej dwuletniej córki, Małgosi, którą bez obaw mogę zostawić z takim opiekunem. Jednak podobnie, jak Stówka, Dima nie jest wolny od wady, która związana jest jednak nieodłącznie z jego rasą: gdy po spożyciu płynu, np. wody, zacznie się otrzepywać, bywa, że jego ślinę trzeba wycierać czasem i z sufitu.

Dymitrij the Big Dog

In my opinion Dimitrij is an ideal representative of his breed, and the evidence of that are his show results. His career on the ring Dima'd started from the Best Baby in Show title on the International Dog Show in Kielce in 2010, later he became Best Puppy on the International Dog Show in Katowice. Next successes in junior class were two titles of Polish and Slovak Junior Champion. After this winning streak it was easy to guess that adult Champion title is within Dimitrij's paw's reach and we saw it on the Dog Show in Nowy Targ in the summer of 2012. In the autumn that year Dima started in Champion class on the International Dog Show in Kielce, where he got his first application for the title of Interchampion and again he became the Best Dog in Breed. Of course I know there are different tastes, so you can judge Dima's beauty yourselves but apart from being handsome Dymitrij has also a fantastic character. His stoic calm and lazy manner can deceive everyone. This dog is full of energy, which releases during walks in the woods or so called “wild hour”. He provokes to play with him and when he adds his booming voice, there's no chance to say no to him. Then a human lands on the floor with the rope or another toy and even if they don't want to smile, they grin from ear to ear. Dimiś is a gentle giant, the best friend to play with for my two-year-old daughter, Małgosia, who I can leave with such a babysitter without doubts. However, just like Stówka, Dima isn't free from defect which is connected inseparably to his breed: when, after drinking some liquid, water for example, he starts to brush himself down, sometimes his saliva has to be wiped down from the ceiling, that's the way it is.

RODOWÓD / PEDIGREE

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego